Union for International Cancer Controls (UICC) Tumor, Node, Metastasis (TNM) klassifikation er en tumorklassifikation, som på basis af tumorens anatomiske udbredning, grupperer patienter i tumorstadier (eng: stages). Den anatomiske udbredning af cancersygdommen beskrives ved hjælp af tre kategorier: T-, N- og M-kategorierne.

 • T-kategori Udbredelsen af primær tumor
 • N-kategori Forekomst eller ej af spredning til regionale tumordrænerende lymfeknuder
 • M-kategori Forekomst eller ej af metastatisk sygdom

For hver kategori angives et nummer, henholdsvis T0-4, N0-3 og M0-1, som angiver udbredelsen af cancersygdommen.

I TNM klassifikationen omtales T, N og M som kategorier (eng: category) og ikke som stadium. Det hedder derfor for eksempel ikke T-stadium men T-kategori. Stadium er forbeholdt UICC stadieinddelingen (eng: stage eller stage grouping).

Sygdomsstadium rapporteres samlet som et UICC stadium (eng: stage eller stage group), og angiver den anatomiske udbredning af cancersygdommen. Der angives både et klinisk og et patologisk UICC stadium.

American Joint Committee on Cancer (AJCC) har en tilsvarende TNM-klassifikation2, som aktuelt er stort set identisk med UICC’s klassifikation. I Danmark anvendes TNM-klassifikationen fra UICC. Under DMCG.dk er der nedsat en National TNM Komite, som er sammensat med medlemmer fra alle de til DMCG.dk associerede cancergrupper og fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) samt Cancerregisteret (CAR).

TNM klassifikation af tarmkræft

Herværende TNM-klassifikation gælder for adenokarcinomer (i bredeste forstand) i appendiks, kolon og rektum (ICD-O C18-20), men ikke neuroendokrine tumorer (NET G1 og G2) eller mesenkymale tumorer som f.eks. gastrointestinal stromal tumor (GIST), da disse har egne TNM-klassifikationer. Undtaget er neuroendokrine karcinomer (G3), blandet adenono-neuroendokrine karcinomer og goblet cell karcinomer, som klassificeres i henhold til denne klassifikation.

T-kategori

 • Tx Primær tumor er ikke vurderet
 • T0 Ingen tegn på primær tumor (eng: no evidence of primary tumour)
 • T1 Tumor infiltrerer submucosa (figur 1)
 • T2 Tumor infiltrerer muscularis propria (figur 1)
 • T3 Tumor infiltrerer gennem muscularis propria (figur 1)
 • T4 Tumor vokser gennem peritoneum (figur 2) og/eller ind i tilgrænsende organer
 • T4a Tumor med gennemvækst til frit peritoneum
 • T4b Tumor med indvækst i et naboorgan/-struktur

T1 – T3 kategori ved tarmkræft

N-kategori

 • Nx Regionale lymfeknuder er ikke vurderet
 • N0 Ingen spredning til regionale lymfeknuder
 • N1 Spredning til 1-3 regionale lymfeknuder
  • N1a Metastase til 1 regional lymfeknude
  • N1b Metastase til 2-3 regionale lymfeknuder
  • N1c Tumorsatellit uden samtidigt fund af lymfeknudemetastase(r)
 • N2 Spredning til 4 eller flere regionale lymfeknuder
  • N2a Metastaser til 4-6 regionale lymfeknuder
  • N2b Metastaser til ≥7 regionale lymfeknuder

M-kategori

 • M0 Ingen fjernmetastaser påvist
 • M1 Fjernmetastaser påvist
  • M1a Metastase til 1 organ eksklusive karcinomatose
  • M1b metastaser til 2 eller flere organer eksklusive karcinomatose
  • M1c Karcinomatose og evt. spredning til andre organer

TNM-klassifikationens seks generelle regler

 1. Alle diagnoser bør bekræftes histologisk
 2. Der anvendes to klassifikationer for hver patient:
  1. Klinisk TNM-klassifikation baseres på kliniske, endoskopiske og billeddiagnostiske fund samt andre relevante undersøgelser på diagnosetidspunktet før behandling. Den kliniske TNM-klassifikation er essentiel i forhold til beslutning om og evaluering af behandlingen. Den kliniske TNM-klassifikation kan angives ved anvendelse af præfikset ”c” foran TNM (cTNM), men konventionen er den, at hvis der ikke er anvendt et præfiks, er den angivne TNM-klassifikation klinisk
  2. Patologisk TNM-klassifikation er den postoperative histopatologiske klassifikation, som baseres på den histopatologiske undersøgelse af operationspræparatet og de kliniske, endoskopiske og billeddiagnostiske fund gjort før behandling, suppleret eller modificeret af eventuelle per- og postoperative fund. Patologisk TNM-klassifikation angives ved hjælp af præfikset ”p” foran TNM (pTNM). Patologisk TNM-klassifikation danner dels basis for beslutning om eventuel postoperativ onkologisk behandling, dels til prognosticering
 3. Efter at have bestemt T-, N- og M-kategorierne kan disse grupperes til et UICC stadium (eng: stage), som beskriver sygdommes anatomiske udbredning. Der kan angives både et klinisk og et patologisk UICC stadium. Stadiet skal registreres i patientens journal og må som udgangspunkt ikke efterfølgende ændres, se dog regel nummer 4.
 4. Hvis man er i tvivl om den korrekte T-, N- eller M-kategori, anvendes den nærmeste underliggende og mindre avancerede kategori. Er man f.eks. i tvivl om en forandring i leveren er en metastase eller ej, er M-kategorien lig M0. Hvis man beslutter at foretage supplerende undersøgelser for at belyse dette nærmere, kan dette senere ændres til M1, men indtil da er det M0.
 5. Hvis der er multiple synkrone cancere i et organ, skal der kun angives 1 TNM-stadium. Man vælger den højeste T- kategori og angiver forekomsten af multiple tumorer ved enten 1) at skrive ”(m)” (for multiple) efter T-kategorien f.eks. pT3(m)pN1cM0, eller 2) at skrive ”(n)” efter T-kategorien, hvor n angiver antallet af synkrone tumorer f.eks. pT3(2)pN1cM0. Ved forekomst af bilateral cancer i parrede organer, som f.eks. i mammae eller nyrer, angives TNM-stadium for cancersygdommen i hvert organ.
 6. T-, N- og M-kategorierne kan udvides med underinddeling af kategorierne. M1 kan f.eks. underinddeles i M1a, M1b og M1c.

TNM-klassifikationens taksonomi

TNM-klassifikationen anføres efter formlen T0-4N0-3M0-1.

Ved at anvende et præfiks (a, y, c, p, r) specificeres præcis, i hvilken kontekst den konkrete klassifikation er bestemt. Er der ikke anvendt et præfiks, er konventionen, at det drejer sig om klinisk TNM-klassifikation. TNM-klassifikationen kan angives mere præcist, ved at anvende et præfiks foran hver kategori som f.eks. pT3pN1cM0, hvor man kan se, at T- og N-kategorierne er baseret på patoanatomisk diagnostik, hvorimod M-kategorien er den kliniske M-kategori.

Betydningen af de forskellige præfikser er som følger:

a:    TNM-klassifikation baseret på en autopsi

y:    TNM-klassifikation efter neoadjuverende (præoperativ) onkologisk behandling. Denne kan appliceres på både klinisk og patologisk TNM-klassifikation.

c:    Klinisk TNM-klassifikation

p:    Patologisk TNM-klassifikation

r:     TNM-klassifikation ved recidiv af cancer (genvækst af cancer efter en periode med klinisk remission)

Der anvendes andre præfikser i litteraturen, som f.eks. ”mr”, ”ct” og ”u” til at angive med hvilken undersøgelsesmodalitet, som klassifikationen er baseret på, men disse præfikser er ikke en del af den officielle TNM-klassifikation.

Der anvendes også postfikser efter kategorierne, og inden for kolorektalcancer anvendes rutinemæssigt et postfiks efter T-kategorien for at angive, at der foreligger synkrone adenokarcinomer i tyk- og/eller endetarmen, hvis dette er tilfældet. Der findes andre postfikser i TNM-klassifikationen.

(m): Ved synkrone adenokarcinomer anføres ”(m)” eller ”(n)” efter T-kategorien, hvor ”m” betyder multiple, og hvor ”n” angiver antallet af tumorer.

(i+): Isolerede tumorceller (infiltrat på under 0,2 mm) påvist